تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

بازخورد

  بازخورد

      بازخورد،در واقع فعاليتي است که جريان يادگيري را در کلاس عمق مي بخشد.بازخوردهاي توصيفي،به دليل سهولت در برقراري ارتباط  وانتقال دقيق تر منظور و مقصود معلم،از عهده ي اين منظور بهتر بر مي آيد. فعاليتهاي يادگيري دانش آموز از طريق بازخورد ، در مسير انتظارات آموزشي قرار مي گيرد. با وجود بازخورد توصيفي است که ارزش يابي، رشد دهنده،توانمندساز و پويا مي شود.

  بازخورد عبارت است از نظر و واکنش معلم نسبت به وضعيت يادگيري دانش آموز.

  انواع بازخورد از نظرزمان ارائه و ارتباط  با يادگيري

  1- بازخوردهاي فرايندي:

  بازخوردهايي که دانش آموزان در جريان فعاليت هاي يادگيري خود دريافت مي کنند.

  2- بازخوردهاي پاياني:

    بازخوردهايي که دانش آموزان درپايان يک مرحله از يادگيري،مانند پايان نيم سال و پايان سال،به صورت گزارش پيشرفت تحصيلي- تربيتي،دريافت مي کنند.

  بازخورد فرايندي

       هدف از بازخورد در حين فرايند ياددهي يادگيري اين است که اين فرايند به شکل مستمر با نيازهاي يادگيري        دانش آموزان وانتظارات آموزشي منطبق و سازگار شود.اين کار،تدريس را واقعي تر مي کند ومعلم رااز داشتن تصورات غيرواقعي درباره ي نيازهاي دانش آموزان دور مي سازد.

  انواع بازخوردهاي فرايندي

  ·        بازخوردهاي فرايندي شفاهي :مانند گفت وگوي معلم با دانش آموزي که در حال حل کردن يک مسئله است.

  ·        بازخوردهاي فرايندي کتبي يا نوشتاري:مانند آن چه  که معلم بر روي تکاليف دانش آموزان  مي نويسد.

  ويژگيهاي بازخوردهاي فرايندي

  ·        بازخوردها،جزئي از فرايند ياددهي يادگيري،تلقي شود.

  ·        پيوسته باشد؛در حين فرايند و فعاليت يادگيري،هم چنان بازخورد دريافت مي دارند.

  ·   سودمند باشد؛يعني حاوي اطلاعاتي باشد که دانش آموزان را به اين آگاه سازد که چه فعاليتي را انجام دهند تا انتظارات آموزشي به خوبي تحقق يابد؛با اين حال نبايد تمامي راه حل را به دانش آموزان ارائه داد،بلکه بايد آنان را هدايت نمود تا به تلاش و کوشش بيشتري وادار شوند.

  ·        به موقع باشد؛

  ·   منبع بازخورد متنوع باشد؛معلم،هم کلاسي ها، والدين و خود دانش آموز منابع خوبي براي بازخوردهاي مؤثر به        دانش آموزان اند.

  ·        توصيفي باشد؛يعني براي دانش آموزان واضح و قابل فهم باشد.

  ·        رهنمود ارائه دهد.

  به طورکلي يک بازخورد کامل شامل دو بخش به شرح زيراست:

  ·       توصيف وضعيت موجود دانش آموز(تلاش،پيشرفت و نتيجه)

  ·       ارائه ي رهنمود

     در بخش توصيف،وضعيت موجود دانش آموز در جريان يادگيري، به زبان ساده بيان مي شود؛يعني ميزان موفقيت و خطاهاي او مشخص مي گردد.بنابراين،اين بخش دو قسمت فرعي دارد.قسمت اول،بيان ميزان موفقيت و قسمت دوم،بيان  ضعف ها و خطاهاي احتمالي است که در فعاليت هاي يادگيري او رخ داده است.اين بخش از بازخورد،دانش آموزان را با وضعيت واقعي خود آشنا مي نمايد. 

     در بخش رهنمود بازخورد توصيفي،در واقع حاصل تحليل نقاط ضعف وقوت کار دانش آموز است و تلاشي است که معلم به آن مي پردازد تا فعاليت هاي دانش آموزان بهتر و مناسب تر در جهت انتظارات يادگيري هدايت  شود.رهنمود  مي تواند يک اشاره و راهنمايي ساده باشد تا فعاليت دانش آموزان در مسير مناسب قرار گيرد يا مي تواند فعاليت هاي يادگيري گسترده اي را پيشنهاد کند.

  نکاتي درخصوص نگارش بازخورد:

     به معلم پيشنهاد مي شود براي ارائه ي يک بازخورد سازنده از فعاليت دانش آموز،جملات خود را با اين عبارت ها و مشابه آن ها آغاز کند:

  ·        دختر خوبم شما موفق شده ايد که...

  ·        با خوش حالي زياد مي گويم که شما از عهده ي...

  ·        پسر خوبم شما...را ياد گرفته ايد.

  ·        توانايي ات  در...بهتر شده است.

  ·        کارت نسبت به قبل بهتر شده است.

  ·        پيداست که براي اين کار خيلي تلاش کرده اي،بهتر است...                                                                                         

  ·        امروز از کارت لذت بردم،اما...                                                                                                                             

  ·        وقتي مي بينم که کارت بهتر شده است خوش حال مي شوم.بنابراين،اين کارها...را انجام بده.

  ·        امروز موفق شدي که...به درستي  بنويسي(انجام دهي)

    بايد به اين نکته ي مهم توجه داشت که بازخوردهاي مثبت افراطي هم،نقش مخربي در شخصيت کودک دارد.بازخوردها بايد فرد را به تلاش بيش تر وا دارد.جملاتي مانند«توهميشه موفق هستي»نوعي  خوش بيني بيش از حد را به وجود مي آورد و ممکن است سطح تلاش کودک را کاهش دهد.

    اگر قصد داريد اين مفهوم را برسانيد که دانش آموز نيازمند کمک و فعاليت هاي خاصي است،بعد از بيان جملات انگيزشي، که به موفقيت هاي کودک در موردي خاص اشاره دارد،جملات خود را با اين عبارتها آغاز کنيد.

  ·        در زمينه ي...به تقويت نياز دارد(داري).

  ·        به نظر مي رسد در...مشکل  دارد(داري).

  ·        لازم است که...

  ·        با اجراي فعاليت هاي...در زمينه ي...موفق مي شود(مي شوي).

    برخي جملات و کلمات را نبايد در بازخوردهاي توصيفي  به کار برد،زيرا ممکن است از اعتماد به نفس دانش آموز بکاهد،از جمله:

  ·        نمي تواند يا نمي تواني.

  ·        هميشه اشتباه مي کني.

  ·        قادر نيستي يا قادر نيست.

  ·        هميشه  کارهايت  کثيف و نامرتب است.

  ·        هميشه ناقص مي نويسي .

    به طور کلي نبايد هر برچسبي را که  به برداشت منفي از توانايي ها و قابليت هاي دانش آموز منجر شود،در بازخوردها به کاربرد.

   

   "بازخورد"عنصرجدايي ناپذير يک جريان ياددهي و يادگيري است وبا برجسته شدنش،محيط يادگيري وياددهي را پويا و اثربخش مي نمايد.زيرا،دراين حالت دانش آموز و معلم پيوسته در حال تبادل اطلاعات با همديگرند.در نتيجه جريان يادگيري هاي کلاسي  به سوي اهداف و انتظارات يادگيري هدايت مي شود.

   مثال:

  «دخترم مي بينم با تلاش و دقت،توانسته اي اطلاعات مناسبي را به دست آوري.مطالب شما درباره ي فوايد  درماني گل بنفشه ناقص است. سعي کن آن  را کامل  کني. گزارشت  را يک بار ديگر بخوان و نشانه گذاري آن را اصلاح  کن»  

  بازخوردهايي به زبان شعر

  بوي گل وبوي گلاب   قشنگ نوشتي مشق آب         فرشته ي خيلي ناز    چرا نکردي تلاش

  صدآفرين و مرحبا      چه خوب نوشتي بابا                دخترخوب صبحانه      فايده فراوان داره

  باران ريزه ريزه         مشقت چه قدر تميزه               توي کتاب نوشته        تنبلي کار زشته

  انار دونــه دونــه      مشقت شده نمونه                  (گلم بايد بدونه            که خطهاي زمينه

  با مشقي که نوشتي   اسب سفيد دشتي             مي کنه کمکش تا    خطش بشه نمونه)

  اي اول ايران است      کشوري پرتوان است          فرشته ي بهشتي      خسته بودي نوشتي

  چشم چشم دوابرو     درست نوشتي از او            برگه نکن دوباره         از دفتر بيچاره

  نمک نمک نمکدان       هميشه باشي خندان          فرشته بهشتي        تشديد و جا گذاشتي

  خوشبويي مثل سنبل  قشنگي چون دسته گل     کارت شده چه بهتر     اي گل من تاج سر

  چون گل سرخ لاله      قشنگ نوشتي ژاله             اي کودک نازنين         کمترپاک کن آفرين

  به دوستت دادي ياري   عالي کردي همکاري        صدگل وصدستاره     املات غلط  نداره         

   (دخترم بايد بدونه         هميشه يادش بمونه

  که سمت راست يکي هاست      سمت چپ ده تايي هاست)

  نکاتی مهم که همکاران درحین استفاده ازباخوردها باید به آن توجه نمایند:

  1-   نوشتن عین مقیاسهای کارنامه(خیلی خوب- خوب- قابل قبول- نیاز به آموزش و تلاش بیشتر) به تنهایی بعنوان بازخورد در پایین  اوراق دانش آموزان صحیح نمی باشد.لذا خواهشمند است همکاران محترم از دادن چنین بازخوردهای خوداری نمایند،وفقط از این مقیاسها دربازخورد پایانی (گزارش پیشرفت) صرفا استفاده گردد.

  2- درست کردن مهر هایی بعنوان بازخورد و استفاده مستمر از آن باعث از بین رفتن اثر بازخورد خواهد شد.

  3- در بازخوردهای شعری سعی شود ازبازخوردهایی که بار محتوایی  دارند و رهنمودی را به دانش آموز ارائه می نمایند استفاده گردد .

  - با تلخيص از کتاب راهنماي ارزش يابي کيفي توصيفي- دکترحسني


  این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 20 دي 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 27 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :159492
 • بازدید امروز :379107
 • بازدید داخلی :37269
 • کاربران حاضر :224
 • رباتهای جستجوگر:389
 • همه حاضرین :613

تگ های برتر